Bij Hard Motos is betalen bij bestelling de default. Via Mollie Payments kunt u met Ideal (voor klanten van Nederlandse banken) of per Credit Card (alle gebruikelijke kaarten, vanaf elke locatie) vooraf betalen.

Klanten binnen Nederland worden niet verplicht tot vooruitbetaling, maar wanneer u met vooruitbetaling accoord bent gegaan door op de “Bestelling met betaalplicht” button te klikken, kunt u geen recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

Klanten buiten Nederland dienen altijd vooruit te betalen. Klanten uit Nederland kunnen ook achteraf betalen. Indien u voor achteraf betalen kiest, wordt dit voor Hard Motos door Klarna afgehandeld.  De door u verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Hard Motos te melden.

Indien u niet tijdig aan uw betalingsverplichting(en) voldoet, bent u, nadat u door Hard Motos bent gewezen op de te late betaling en Hard Motos u een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagentermijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Hard Motos gerechtigd de door Hard Motos gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.